Posted in C

Giải đề thi số 9 môn C

//cau2
/*
#include<conio.h>
#include<stdio.h>
#include<string.h>
//declare all function
void input(int *n, char s[][100]);//n<=50
void minmax(int n, char s[][100], int *min, int *max);
void display(int n,char s[][100],int min, int max);

//define all function
void main()
{
  int n,min,max;
  char str[50][100];
  clrscr();
  input(&n,str);
  minmax(n,str,&min,&max);
  display(n,str,min,max);
  getch();
}
void input(int *n, char s[][100]) //n<=50
{
  int i;
  do
  {
  printf("\nN= ");
  scanf("%d",n);
  } while(*n<=0||*n>50);
  for(i=0;i<*n;i++)
  {
   printf("s[%d] = ",i);
   fflush(stdin);
   gets(s[i]);
  }
}
void minmax(int n, char s[][100], int *min, int *max)
{
  int i;
  *max=*min=strlen(s[0]);
  for(i=1;i<n;i++)
  {
   if(strlen(s[i])<*min) *min = strlen(s[i]);
   if(strlen(s[i])>*max) *max = strlen(s[i]);
  }
  printf("\nMinimum length: %d",*min);
  printf("\nMaximum length: %d",*max);
}
void display(int n,char s[][100],int min, int max)
{
  int i;
  printf("\nString(s):\n");
  for(i=0;i<n;i++)
  {
  if(strlen(s[i])>min && strlen(s[i])<max)
   puts(s[i]);
  }
}
*/
//cau3
/*
#include<conio.h>
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
//declare all function
void input(int *n, double a[]);
void minmax(int n, double a[], double *min, double *max);
void display(int n ,double a[], double min, double max);
void show(int n, double a[]);
void menu(void);

//define all function
void main()
{
int n;
double min,max,a[100];
char ch;
clrscr();
do
{
  clrscr();
  menu();
  fflush(stdin);
  scanf("%c",&ch);
  switch(ch)
  {
  case '1': input(&n,a);getch(); break;
  case '2': show(n,a); minmax(n,a,&min,&max);
    printf("\nThe minimum number value: %.2lf",min);
    printf("\nThe maximum number value: %.2lf",max);
    getch(); break;
  case '3': show(n,a);
    printf("\nSum of min and max number value: %.2lf",min+max);
    getch(); break;
  case '4': show(n,a); display(n,a,min,max);
    getch(); break;
  case '5': exit(0);
  default : printf("\nInvalib! re-enter..."); getch();
  }
} while(ch!='5');
getch();
}
void input(int *n, double a[])
{
  int i;
  do
  {
  printf("N= ");
  scanf("%d",n);
  } while(*n<=0||*n>=100);
  for(i=0;i<*n;i++)
  {
   printf("a[%d]= ",i);
   scanf("%lf",&a[i]);
  }
}
void minmax(int n, double a[], double *min, double *max)
{
  int i;
  *min=*max=a[0];
  for(i=1;i<n;i++)
  {
  if(a[i]<*min) *min=a[i];
  if(a[i]>*max) *max=a[i];
  }
}

void display(int n, double a[], double min, double max)
{
  int i;
  printf("\nMinimum number(s): ");
  for(i=0;i<n;i++)
  if(a[i]==min) printf("%8.2lf",a[i]);
  printf("\nMaximum number(s): ");
  for(i=0;i<n;i++)
  if(a[i]==max) printf("%8.2lf",a[i]);
}
void show(int n, double a[])
{
  int i;
  printf("\nArray inputted:\n");
  for(i=0;i<n;i++)
  printf("%8.2lf",a[i]);
}
void menu(void)
{
printf("\n1. Input N and array of double");
printf("\n2. Find the minimum and maximum number value");
printf("\n3. Summary total of minimum and maximum number value");
printf("\n4. Display all elements that is minimum or maximum");
printf("\n5. Exit");
printf("\n Enter your choice! ");
}
*/
Advertisements

Tác giả:

Thích thì chiều sao phải xoắn :))

Thẻ:

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s