Posted in C

Giải đề thi số 8 môn C

//cau2
/*
#include<conio.h>
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
//declare all function
void input(int *n);//n is odd and >0 && <=25
int odd(int n);
void display(int n);

//define all function
void main()
{
  int i,n;
  clrscr();
  input(&n);
  display(n);
  getch();
}

void input(int *n)
{
  int i;
  printf("N= ");
  scanf("%d",n);
  if(*n==0) exit(0);
  while(*n%2==0 || *n<0 || *n>25)
  {
   printf("N (odd and 0<n<=25. please re-enter...");
   printf("\nN= ");
   scanf("%d",n);
   if(*n==0) exit(0);
  }
}

void display(int n)
{
  int i,j,k;
  // n-->1
  for(i=0;i<=n/2;i++)
   {
   for(j=0;j<i;j++)
     printf(".");
   for(j=0;j<n-2*i;j++)
     printf("*");
   printf("\n");
   }
  //3-->n
  for(i=1;i<=n/2;i++)
   {
   for(j=n/2-i;j>0;j--)
     printf(".");
   for(j=0;j<2*i+1;j++)
     printf("*");
   printf("\n");
   }
}
*/
//cau 3
/*
#include<conio.h>
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
// declare all function
void input(int *n);//n is even and 0<n<=20
void display(int n);
int sum(int n);
int per(int n);
void menu(void);
// define all function
void main()
{
int i,j,n;
char ch;
clrscr();
  
do
{
  clrscr();
  menu();
  scanf("%c",&ch);
  switch(ch)
  {
  case '1': input(&n);getch(); break;
  case '2': display(n);getch(); break;
  case '3': display(n);
    printf("\nTotal of all elements in even rows: %d",sum(n));  
    getch(); break;
  case '4': if(per(n)) printf("\n%d is perfect number.",n);
    else  printf("\n%d is not perfect number.",n);   
    getch(); break;
  case '5': exit(0);
  default : printf("\nInvalib! Re-enter! ");
  }
  
} while(ch!='5');
}
void menu(void)
{
  printf("\n1. Input N");
  printf("\n2. Display \"Double columns\"");
  printf("\n3. Calculate total of all elements of even in \"Double columns\"");
  printf("\n4. Check N is perfect number");
  printf("\n5. Exit");
  printf("\n Enter your choice! ");
}
void input(int *n)
{
  printf("N= ");
  scanf("%d",n);
  while(*n<=0|| *n>20||*n%2!=0)
  {
   printf("\nRe enter N= ");
   scanf("%d",n);
  }
}
void display(int n)
{
  int i;
  for(i=1;i<=n/2;i++)
   printf("%4d\t%4d\n",i,n/2+i);
}
int sum(int n)
{
  int i,j,s1,s2;
  s1=s2=0;
  for(i=1;i<=n/2;i++)
   if(i%2==0) s1+=i;
  for(i=n/2+1,j=1;i<=n;i++,j++)
   if(j%2==0) s2+=i;
  return (s1+s2);

}

int per(int n)
{
  int i,sum=0;
  if(n<2) return 0;
  for(i=1;i<=n/2;i++)
   if(n%i==0) sum+=i;
  if(sum==n) return 1;
  return 0;
}
*/
Advertisements

Tác giả:

Thích thì chiều sao phải xoắn :))

Thẻ:

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s