Posted in C

Giải đề thi số 7 môn C

//cau2
/*
#include<conio.h>
#include<stdio.h>
#include<string.h>
#include<stdlib.h>
// declare all function
void input(int *n, char (*s)[100]);
int minl(int n, char (*s)[100]);
void display(int n, int min, char (*s)[100]);
 //define all function
void main()
{
  int i,j,min,n;
  char str[50][100];
  clrscr();
  input(&n,str);
  min=minl(n,str);
  printf("Minimun length : %d",min);
  display(n,min,str);
  getch();
}
void input(int *n, char (*s)[100])
{
  int i;
  printf("N= ");
  scanf("%d",n);
  while(*n<=0|| *n>50)
  {
   printf("\nInvalib! Try agian (0<n<=50)");
   printf("\nN= ");
   scanf("%d",n);
  }
  printf("Input strings:\n");
  for(i=0;i<*n;i++)
  {
   printf("s[%d] :",i);
   fflush(stdin);
   gets(s[i]);
  }
}
int minl(int n, char (*s)[100])
{
  int i,min;
  min=strlen(s[0]);
  for(i=0;i<n;i++)
   if(strlen(s[i])<min)  min=strlen(s[i]);
  return min;
}
void display(int n, int min, char (*s)[100])
{
  int i;
  printf("\nGreater string(s):\n");
  for(i=0;i<n;i++)
   if(strlen(s[i])>min) puts(s[i]);
}
*/
//cau3
/*
#include<conio.h>
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
//declare all function
void input(int *n, int a[]);
void show(int n, int a[]);
int find(int n, int a[]);
int sum(int n, int a[]);
void sort(int n, int a[]);
void menu(void);
// define all function
void main()
{
int n,a[100],min;
char ch;
clrscr();
do
 {
  clrscr();
  menu();
  fflush(stdin);
  scanf("%c",&ch);
  switch(ch)
  {
  case '1': input(&n,a); getch(); break;
  case '2': show(n,a); min=find(n,a);
    printf("\nThe mininum positive even number: %d",min);
    getch(); break;
  case '3': show(n,a);
    printf("\nSummary total of odd number: %d",sum(n,a));
    getch(); break;
  case '4': show(n,a); sort(n,a); getch(); break;
  case '5': exit(0);
  default : printf("\nInvalib ! Try again. "); getch(); break;
  }
 }while(ch!='5');
}
void menu(void)
{
  printf("\n1. Input N and array of integer");
  printf("\n2. Find the minimum positive event number value");
  printf("\n3. Summary total of odd number");
  printf("\n4. Sort all elements by ascending and display them");
  printf("\n5. Exit");
  printf("\n Pleases enter your choice! ");
}
void input(int *n, int a[])
{
  int i;
  printf("N= ");
  scanf("%d",n);
  while(*n<=0||*n>=100)
  {
   printf("\nInvalib! Try again (0<n<100)");
   printf("\nN= ");
   scanf("%d",n);
  }
  printf("Input Array:\n");
  for(i=0;i<*n;i++)
  {
   printf("a[%d]= ",i);
   scanf("%d",&a[i]);
  }
}

void show(int n, int a[])
{
  int i;
  printf("\nArray inputted:");
  for(i=0;i<n;i++)
  printf("%5d",a[i]);
}

int find(int n, int a[])
{
  int i,j,min=0;
  for(i=0;i<n;i++)
   if(a[i]>0 && a[i]%2==0)
   {
   min = a[i];
   break;
   }
  for(j=i+1;j<n;j++)
   if(a[i]%2==0 && a[i]<min) min=a[i];
  return min;
}
int sum(int n, int a[])
{
  int i,s=0;
  for(i=0;i<n;i++)
   if(a[i]%2!=0) s+=a[i];
  return s;
}
void sort(int n, int a[])
{
  int i,j,temp;
  for(i=0;i<n-1;i++)
  for(j=i+1;j<n;j++)
  if(a[i]>a[j])
  {
   temp=a[i];
   a[i]=a[j];
   a[j]=temp;
  }
  printf("\nArray after sorted:\n");
  for(i=0;i<n;i++)
  printf("%5d",a[i]);
}
*/
Advertisements

Tác giả:

Thích thì chiều sao phải xoắn :))

Thẻ:

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s