Posted in C

Giải đề thi số 20 môn C

//cau2
/*
#include<conio.h>
#include<stdio.h>
#include<string.h>

// declare all function
void input(int *n,char s[][100]);
void print(int n, char s[][100]);
void concate(int n,char s[][100],char str[]);

//define all function

void main()
{
  int i,n;
  char s[10][100],str[1000]="";
  clrscr();
  input(&n,s);
  print(n,s);
  concate(n,s,str);
  printf("\nTheconcatene string is: %s\n",str);
  getch();
}
void input(int *n,char s[][100])
{
  int i;
  printf("N= ");
  scanf("%d",n);
  for(i=0;i<*n;i++)
  {
   printf("Nhap s[%d] :",i);
   fflush(stdin);
   gets(s[i]);
  }
}

void print(int n, char s[][100])
{
  int i;
  printf("\nArray input strings are:\n");
  for(i=0;i<n;i++)
  puts(s[i]);
}
void concate(int n,char s[][100],char str[])
{
  int i;
  for(i=0;i<n;i++)
   strcat(str,s[i]);
}
*/
//cau 3
/*
#include<conio.h>
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<string.h>
// declare all function
void input(int *n,int *m, char sn[][100],char sm[][100]);
void print(int n,int m, char sn[][100],char sm[][100]);
void upper(char s[]);
void appear(int n,int m,char sn[][100],char sm[][100]);
int count(int n,char sn[][100],char s[]);
void menu(void);

//define all function
void main()
{
  int i,n,m;
  char ch,sn[19][100],sm[100][100];
  clrscr();
  do
  {
  clrscr();
  menu();
  fflush(stdin);
  scanf("%c",&ch);
  switch(ch)
   {
   case '1': input(&n,&m,sn,sm);
      getch(); break;
   case '2': print(n,m,sn,sm);
      getch(); break;
   case '3': upper(sn[n-1]);
      getch(); break;
   case '4': appear(n,m,sn,sm);
      getch(); break;
   case '5': exit(0);
   default : printf("\nInvalib! re-enter..."); getch();
   }
  } while(ch!='5');
  getch();
}
void input(int *n,int *m, char sn[][100],char sm[][100])
{
  int i,j;
  do
  {
   printf("\nN= ");
   scanf("%d",n);
  } while(*n<=0||*n>=20);
  for(i=0;i<*n;i++)
  {
   printf("\nString %d: ",i);
   fflush(stdin);
   gets(sn[i]);
  }
  printf("\nM= ");
  scanf("%d",m);
  for(i=0;i<*m;i++)
  {
   printf("\nString %d: ",i);
   fflush(stdin);
   gets(sm[i]);
  }
}
void print(int n,int m, char sn[][100],char sm[][100])
{
  int i;
  printf("\nAll strings inputted:\n");
  for(i=0;i<n;i++)
   puts(sn[i]);
  printf("..............\n");
  for(i=0;i<m;i++)
   puts(sm[i]);
}
void upper(char s[])
{
  int i;
  printf("\nThe last string is: %s",s);
  for(i=0;i<strlen(s);i++)
  if(s[i]>='a'&&s[i]<='z')
   s[i]-=32;
  printf("\nThe upper case last string is: %s",s);
}
int count(int n,char sn[][100],char s[])
{
  int i,cnt=0;
  char *p;
  for(i=0;i<n;i++)
   {
   p=strstr(sn[i],s);
   if(p!=NULL) cnt++;
   }
  return cnt;
}
void appear(int n,int m,char sn[][100],char sm[][100])
{
  int i,j;
  char *p;
  for(i=0;i<m;i++)
  {
   printf("\nString '%s' appears %d times in:",sm[i],count(n,sn,sm[i]));
   for(j=0;i<n;j++)
   {
   p=strstr(sn[j],sm[i]);
   if(p!=NULL)
     puts(sn[j]);
   }
  }
}
void menu(void)
{
printf("\n1. Input N,M and N strings and M strings");
printf("\n2. Print N strings then print M strings");
printf("\n3. Upper the last string and print it");
printf("\n4. Find each string in M strings appear how many times in N strings");
printf("\n5. Exit");
printf("\n Enter your choice! ");
}
*/
Advertisements

Tác giả:

Thích thì chiều sao phải xoắn :))

Thẻ:

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s