Posted in C

Giải đề thi số 19 môn C

//cau 2
/*
#include<conio.h>
#include<stdio.h>

// declare all function
void input(int *n, float a[]);
void print(int n, float a[]);
void sort(int n, float a[]);

//define all function
void main()
{
  int i,n;
  float a[100];
  clrscr();
  input(&n,a);
  print(n,a);
  sort(n,a);
  getch();
}
void input(int *n, float a[])
{
  int i;
  do
  {
  printf("N= ");
  scanf("%d",n);
  } while(*n<=0);
  for(i=0;i<*n;i++)
  {
   printf("a[%d]= ",i);
   scanf("%f",&a[i]);
  }
}
void print(int n, float a[])
{
  int i;
  printf("\nArray inputted:");
  for(i=0;i<n;i++)
   printf("\t%04.1f",a[i]);
}
void sort(int n, float a[])
{
  int i,j;
  float temp;
  for(i=0;i<n-1;i++)
  for(j=i+1;j<n;j++)
  if(a[i]<a[j])
   {
   temp=a[i];
   a[i]=a[j];
   a[j]=temp;
   }
  printf("\nArray after sort:");
  for(i=0;i<n;i++)
  printf("%\t04.1f",a[i]);
}
*/
//cau 3
/*
#include<conio.h>
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<string.h>
// declare all function
void input(int *n,char s[][100]);
void show(int n,char s[][100]);
int numeric(char s[]);
int count(int n,char s[][100]);
void print(int n,char s[][100]);
void sort(int n,char s[][100]);
void menu(void);
//define all function
void main()
{
  int n;
  char ch,str[19][100];
  clrscr();
  do
  {
  clrscr();
  menu();
  fflush(stdin);
  scanf("%c",&ch);
  switch(ch)
   {
   case '1': input(&n,str);
      getch(); break;
   case '2': show(n,str);
      getch(); break;
   case '3': print(n,str);
      getch(); break;
   case '4': sort(n,str);
      getch(); break;
   case '5': exit(0);
   default : printf("\nInvalib! re-enter..."); getch();
   }
  } while(ch!='5');
  getch();
}
void input(int *n,char s[][100])
{
  int i;
  do
  {
   printf("\nN= ");
   scanf("%d",n);
  } while(*n<=0||*n>=20);
  for(i=0;i<*n;i++)
  {
  printf("String %d: ",i);
  fflush(stdin);
  gets(s[i]);
  }
}
void show(int n,char s[][100])
{
  int i;
  printf("\nArray of strings inputted:\n");
  for(i=0;i<n;i++)
   puts(s[i]);
}
int numeric(char s[])
{
  int i;
  for(i=0;i<strlen(s);i++)
   if(s[i]>='0'&&s[i]<='9')
   return 1;
  return 0;
}
int count(int n,char s[][100])
{
  int i,cnt=0;
  for(i=0;i<n;i++)
   if(numeric(s[i])) cnt++;
  return cnt;
}
void print(int n,char s[][100])
{
  int i,cnt=0;
  cnt=count(n,s);
  if(!cnt)
   printf("\nNo string that has numeric character.");
  else
   {
   printf("\nTotal strings have numeric character in is %d",cnt);
   printf("\nThey are:\n");
   for(i=0;i<n;i++)
   if(numeric(s[i])) puts(s[i]);
   }
}
void sort(int n,char s[][100])
{
  int i,j;
  char temp[100];
  for(i=0;i<n-1;i++)
  for(j=i+1;j<n;j++)
  if( strcmp(s[i],s[j]) >0 )
   {
   strcpy(temp,s[i]);
   strcpy(s[i],s[j]);
   strcpy(s[j],temp);
   }
  printf("\nThe strings after sort:\n");
  for(i=0;i<n;i++)
  puts(s[i]);
}
void menu(void)
{
printf("\n1. Input N and N strings");
printf("\n2. Print N strings");
printf("\n3. Count the strings have numeric char in it and print those strings");
printf("\n4. Sort the strings");
printf("\n5. Exit");
printf("\n Enter your choice! ");
}
*/
Advertisements

Tác giả:

Thích thì chiều sao phải xoắn :))

Thẻ:

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s