Posted in C

Giải đề thi số 18 môn C

//cau2
/*
#include<conio.h>
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
// declare all function
void input(int *a,int *b,int *c);
void print(int a,int b,int c);
int maxi(int a,int b,int c);
//define all function

void main()
{
  int a,b,c;
  clrscr();
  input(&a,&b,&c);
  print(a,b,c);
  printf("\nMaximum of %d, %d, %d is %d",a,b,c,maxi(a,b,c));
  getch();
}
void input(int *a,int *b,int *c)
{
  printf("input a= ");
  scanf("%d",a);
  while(*a<=0)
   {
   printf("input again a= ");
   scanf("%d",a);
   }
  printf("input b= ");
  scanf("%d",b);
  while(*b<=0)
   {
   printf("input again b= ");
   scanf("%d",b);
   }
  printf("input c= ");
  scanf("%d",c);
  while(*c<=0)
   {
   printf("input again c= ");
   scanf("%d",c);
   }
}
void print(int a,int b,int c)
{
  int i,es;
  printf("\nCommon estimate of %d, %d, %d are: ",a,b,c);
  for(i=1;i<=maxi(a,b,c);i++)
  {
  if(a%i==0&&b%i==0&&c%i==0)
   printf("%4d",i);

  }}
int maxi(int a,int b,int c)
{
  int m;
  m=a>b?a:b;
  m=m>c?m:c;
  return m;
}
*/
//cau 3
/*
#include<conio.h>
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<string.h>
// declare all function
void input(int *n, char s[][100]);
void print(int n, char s[][100]);
void convert(char s[]);
int sym(char s[]);
int cnt(int n,char s[][100]);
void showsym(int n,char s[][100]);
void menu(void);
//define all function
void main()
{
  int n;
  char ch,str[19][100];
  clrscr();
  do
  {
  clrscr();
  menu();
  fflush(stdin);
  scanf("%c",&ch);
  switch(ch)
   {
   case '1': input(&n,str);getch(); break;
   case '2': print(n,str);
      getch(); break;
   case '3': printf("\nThe last string is: %s",str[n-1]);
      convert(str[n-1]);
      printf("\nConverted last string is: %s",str[n-1]);
      getch(); break;
   case '4': printf("\nNumber of symmetric string is %d, they are:\n",cnt(n,str));
      showsym(n,str);
      getch(); break;
   case '5': exit(0);
   default : printf("\nInvalib! re-enter..."); getch();
   }
  } while(ch!='5');
  getch();
}
void input(int *n, char s[][100])
{
  int i;
  do
  {
  printf("N = ");
  scanf("%d",n);
  }while(*n<=0||*n>=20);
  for(i=0;i<*n;i++)
  {
  printf("String %d : ",i);
  fflush(stdin);
  gets(s[i]);
  }
}
void print(int n, char s[][100])
{
  int i;
  printf("\nArray inputted:\n");
  for(i=0;i<n;i++)
  puts(s[i]);
}
void convert(char s[])
{
  int i,n;
  char temp;
  n=strlen(s);
  for(i=0;i<n/2;i++)
  {
   temp=s[i];
   s[i]=s[n-i-1];
   s[n-i-1]=temp;
  }
}
int sym(char s[])
{
  int i;
  for(i=0;i<strlen(s)/2;i++)
   if(s[i]!=s[strlen(s)-i-1])
   return 0;
  return 1;
}
int cnt(int n, char s[][100])
{
  int i,cnt=0;
  for(i=0;i<n;i++)
   if(sym(s[i])) cnt++;
  return cnt;
}
void showsym(int n,char s[][100])
{
  int i;
  for(i=0;i<n;i++)
  if(sym(s[i]))
   puts(s[i]);
}
void menu(void)
{
printf("\n1. Input N and N strings");
printf("\n2. Print N strings");
printf("\n3. convert the last strings");
printf("\n4. Find the symmetric strings");
printf("\n5. Exit");
printf("\n Enter your choice! ");

}
*/
Advertisements

Tác giả:

Thích thì chiều sao phải xoắn :))

Thẻ:

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s