Posted in C

Giải đề thi số 17 môn C

//cau 2
/*
#include<conio.h>
#include<stdio.h>
#include<math.h>
// declare all function
void input(int *n, int a[]);
void printa(int n, int a[]);
void prints(int n, int a[]);
//define all function

void main()
{
  int i,n,a[100];
  clrscr();
  input(&n,a);
  printa(n,a);
  prints(n,a);
  getch();
}
void input(int *n, int a[])
{
  int i;
  printf("Input N = ");
  scanf("%d",n);
  for(i=0;i<*n;i++)
  {
   printf("A[%d] = ",i);
   scanf("%d",&a[i]);
  }
}
void printa(int n, int a[])
{
  int i;
  printf("\nArray after input is: ");
  for(i=0;i<n;i++)
   printf("%-5d",a[i]);
}
void prints(int n, int a[])
{
  int i,s,sign=-1;
  s=a[0];
  printf("\nS = %d ",a[0]);
  for(i=1;i<n;i++)
  {
  if(i%2==0)
   printf(" -%4d",a[i]);
  else
   printf(" +%4d",a[i]);
  s=s+pow(sign,i)*a[i];
  }
  printf(" = %d",s);
}
*/
//cau 3
/*
#include<conio.h>
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
// declare all function
void input(int *n, int a[]);
void show(int n, int a[]);
void reverse(int n, int a[]);
int maxi(int n, int a[],int *cnt);
void display(int n,int a[]);
void menu(void);

//define all function
void main()
{
  int n,a[19],cnt;
  char ch;
  clrscr();
  do
  {
  clrscr();
  menu();
  fflush(stdin);
  scanf("%c",&ch);
  switch(ch)
   {
   case '1': input(&n,a);getch(); break;
   case '2': show(n,a);reverse(n,a);
      getch(); break;
   case '3': show(n,a);
      printf("\nMaximum is %d",maxi(n,a,&cnt));
      printf("\nCount of Maximum is %d",cnt);
      getch(); break;
   case '4': show(n,a); display(n,a);
      getch(); break;
   case '5': exit(0);
   default : printf("\nInvalib! re-enter..."); getch();
   }
  } while(ch!='5');
  getch();
}
void input(int *n, int a[])
{
  int i;
  do
  {
  printf("N= ");
  scanf("%d",n);
  } while(*n<=0||*n>=20);
  for(i=0;i<*n;i++)
  {
   printf("A[%d]= ",i);
   scanf("%d",&a[i]);
  }
}
void show(int n, int a[])
{
  int i;
  printf("\nArray inputted:\n");
  for(i=0;i<n;i++)
  printf("%5d",a[i]);
}
void reverse(int n, int a[])
{
  int i;
  printf("\nShow array from index N-1 to 0:\n");
  for(i=n-1;i>=0;i--)
  printf("%5d",a[i]);
}
int maxi(int n, int a[],int *cnt)
{
  int i,maxi=a[0];
  *cnt=0;
  for(i=0;i<n;i++)
   maxi = maxi>a[i]? maxi:a[i];
  for(i=0;i<n;i++)
   if(a[i]==maxi) (*cnt)++;
  return maxi;
}
void display(int n,int a[])
{
  int i,s;
  float aver;
  s=0;
  for(i=0;i<n;i++)
   s+=a[i];
  aver=(float)s/n;
  printf("\nThe average array is: %.2f",aver);
  printf("\nThe element that greater than average of array are: ");
  for(i=0;i<n;i++)
  if(a[i]>aver)
   printf("%5d",a[i]);
}
void menu(void)
{
printf("\n1. Input N and array N of integer");
printf("\n2. Print the array from elements index N-1 to 0");
printf("\n3. Count the number that equals the max of array");
printf("\n4. Print the element that greater than average of all");
printf("\n of array");
printf("\n5. Exit");
printf("\n Enter your choice! ");
}
*/
Advertisements

Tác giả:

Thích thì chiều sao phải xoắn :))

Thẻ:

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s