Posted in C

Giải đề thi số 16 môn C

//cau 2
/*
#include<conio.h>
#include<stdio.h>
#include<string.h>
// declare all function
void input(char s[],char s1[]);
int compare(char s[],char s1[]);
void print(char s[],char s1[]);

//define all function
void main()
{
  int i;
  char s[100],s1[100];
  clrscr();
  input(s,s1);
  if(compare== )
   printf();
  print(s,s1);
  getch();
}
void input(char s[],char s1[])
{
  printf("String s = ");
  fflush(stdin);
  gets(s);
  printf("\nString s1 = ");
  fflush(stdin);
  gets(s1);
}
int compare(char s[],char s1[])
{
  int res;
  res=strcmp(s,s1);
  return res;
}
void print(char s[],char s1[])
{
  printf("\nTwo strings are:\n");
  puts(s);puts(s1);
}
*/
//cau 3
/*

#include<conio.h>
#include<stdio.h>
#include<stlib.h>
// declare all function
void input(int *n,double a[]);
void show(int n, double a[]);
void print(int n,double a[]);
void sum(int n, double a[]);
int count(int n, double a[]);
void menu(void);
//define all function
void main()
{
  int n;
  char ch;
  clrscr();
  do
  {
  clrscr();
  menu();
  fflush(stdin);
  scanf("%c",&ch);
  switch(ch)
   {
   case '1': getch(); break;
   case '2': getch(); break;
   case '3': getch(); break;
   case '4': getch(); break;
   case '5': exit(0);
   default : printf("\nInvalib! re-enter..."); getch();
   }
  } while(ch!='5');
  getch();
}
void input(int *n,double a[])
{
  int i;
  do
  {
   printf("N= ");
   scanf("%d",n);
  } while(*n<=0||*n>=20);
  for(i=0;i<*n;i++)
  {
   printf("a[%d]= ",i);
   scanf("%lf",&a[i]);
  }
}
void print(int n, double a[])
{
  int i;
  printf("\nPrint array twice:");
  for(i=0;i<n;i++)
   printf("%8.2lf",a[i]);
  for(i=n-1;i>=0;i--)
   printf("%8.2lf",a[i]);
}
void show(int n,double a[])
{
  int i;
  printf("\nPrint array inputted:");
  for(i=0;i<n;i++)
   printf("%8.2lf",a[i]);
}
void sum(int n, double a[])
{
  int i,j;
  double max,min,aver,sum;
  min=max=a[0];
  for(i=1;i<n;i++)
   {
   min= min<a[i] ? min:a[i];
   max= max>a[i] ? max:a[i];  
   }
  aver=(min+max)/2;
  sum=0;
  for(i=0;i<n;i++)
   if(a[i]>aver)
   sum+=a[i];
  printf("\nMax= %8.2lf",max);  
  printf("\nMin= %8.2lf",min);  
  printf("\n(Max+Min)//2 = %8.2lf",aver);  
  printf("\nSum = %8.2lf",sum);  
}
int count(int n, double a[])
{
  int i,count=0;
  for(i=0;i<n;i++)
  if(a[i]>4.0)  count++;
  return count;
}
void menu(void)
{
printf("\n1. Input N and array N double elements");
printf("\n2. Print array N twice (from element 0 tu element N-1 and from)");
printf("\n element N-1 to 0");
printf("\n3. Calculator sum of all element that greater than maximum plus");
printf("\n minimum divided 2.");
printf("\n4. Count the positiove elements and greater than 4");
printf("\n5. Exit");
printf("\n Enter your choice! ");

}
*/
Advertisements

Tác giả:

Thích thì chiều sao phải xoắn :))

Thẻ:

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s