Posted in C

Giải đề thi số 15 môn C

//cau 2
/*
#include<conio.h>
#include<stdio.h>
#include<string.h>
// declare all function
void input(int *n, char s[][100]);
void fmin(int n, char s[][100]);
void fsub(int n, char s[][100]);
//define all function

void main()
{
  int i,n;
  char str[100][100];
  clrscr();
  input(&n,str);
  fmin(n,str);
  fsub(n,str);
  getch();
}
void input(int *n, char s[][100])
{
  int i;
  do
  {
  printf("N= ");
  scanf("%d",n);
  } while(*n<=0||*n>=10);
  for(i=0;i<*n;i++)
  {
  printf("\nS[%d]:",i);
  fflush(stdin);
  gets(s[i]);
  }
}
void fmin(int n, char s[][100])
{
  int i,min;
  min=strlen(s[0]);
  for(i=1;i<n;i++)
   min=min<strlen(s[i])? min: strlen(s[i]);
  printf("\nThe strings have least length in the n strings:\n");
  for(i=0;i<n;i++)
   if(strlen(s[i])==min)
     puts(s[i]);
}
void fsub(int n, char s[][100])
{
int i;
char *p;
printf("The strings sub-string is the first string in the N strings:\n");
for(i=0;i<n;i++)
  {
  p=strstr(s[i],s[0]);
  if(p!=NULL)
   puts(s[i]);
  }
}
*/
//cau 3
/*
#include<conio.h>
#include<stdio.h>
#include<math.h>
#include<stdlib.h>
// declare all function
void input(int *n);
void fibonacci(int n);
int square(int n);
void fisquare(int n);
void menu(void);

//define all function
void main()
{
  int n;
  char ch;
  clrscr();
  do
  {
  clrscr();
  menu();
  fflush(stdin);
  scanf("%c",&ch);
  switch(ch)
   {
   case '1': getch(); break;
   case '2': getch(); break;
   case '3': getch(); break;
   case '4': getch(); break;
   case '5': exit(0);
   default : printf("\nInvalib! re-enter..."); getch();
   }
  } while(ch!='5');
  getch();
}
void input(int *n)
{
  do
  {
  printf("N= ");
  scanf("%d",n);
  }while(*n<=0||*n>=20);
}
void fibonacci(int n)
{
  int i;
}
int square(int n)
{
  int i;
  if(n<=0) return 0;
  if( (sqrt(n)-(int)sqrt(n))!=0 ) return 0;
  return 1;
}
void fisquare(int n)
{
  int i;
}
void menu(void)
{
printf("\n1. Input N (0<N<20)");
printf("\n2. Print the array of N first Fibonacci numbers (Fibonacci chain:");
printf("\n 1,2,3,5,8, N+2 = N +(N+1)");
printf("\n3. Calculate the value of item [N+5]");
printf("\n4. Display all numbers in the array Fibonacci has n elements");
printf("\n That is square number");
printf("\n5. Exit");
printf("\n Enter your choice! ");
}
*/
Advertisements

Tác giả:

Thích thì chiều sao phải xoắn :))

Thẻ:

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s