Posted in C

Giải đề thi số 14 môn C

//cau2
/*
#include<conio.h>
#include<stdio.h>
#include<string.h>
// declare all function
void input(char s[]);
void countch(char s[]);
void check(char s[]);

//define all function
void main()
{
  char s[100];
  clrscr();
  input(s);
  countch(s);
  check(s);
  getch();
}
void input(char s[])
{
  printf("Input string:");
  fflush(stdin);
  gets(s);
}
void countch(char s[])
{
  char str[100];
  int i,j,k=0,kt,count;
  //luu cac ky tu khac nhau vao mang str[]
  for(i=0;i<strlen(s);i++)
  {
   kt=0;
   for(j=0;j<i;j++)
     if(s[j]==s[i])
      {
      kt=1;
      break;
      }
   if(kt==0) str[k++]=s[i];

  }
  str[k]=NULL;
  printf("\n[%s]\nDem cac ky tu:\n",str);
  //dem tung ky tu trong str[] va so lan xuat hien trong s[]
  for(i=0;i<strlen(str);i++)
   {
   count=0;
   for(j=0;j<strlen(s);j++)
     {
     if(str[i]==s[j])
      count++;
     }
   printf("\n%c: %d",str[i],count);
   }
}
void check(char s[])
{
  int i,n;
  char *p;
  p=strstr(s,"hello");
  if(p!=NULL && &s[0]==p)
   printf("\n%s : start by hello",s);
  else
   printf("\n%s : no start by hello",s);
}
*/
//cau 3
/*
#include<conio.h>
#include<stdio.h>
#include<string.h>
#include<math.h>
// declare all function
void input(int *n, int a[]);
void show(int n, int a[]);
void display(int n, int a[]);
int sumofrow(int n, int a[]);
int count(int n, int a[]);
void menu(void);
//define all function
void main()
{
  int i,n,a[100];
  clrscr();
  input(&n,a);
  show(n,a);
  display(n,a);
  printf("\nSumofrow: %d",sumofrow(n,a));
  printf("\nCount: %d",count(n,a));
  getch();
}
void input(int *n, int a[])
{
  int i;
  do
  {
  printf("N= ");
  scanf("%d",n);
  } while(*n<=0||*n>=100);
  for(i=0;i<*n;i++)
  {
   printf("a[%d]= ",i);
   scanf("%d",&a[i]);
  }
}
void display(int n, int a[])
{
  int i,j,k;
  printf("\nMatrix: \n");
  k=0;
  for(i=0;i<n;i++)
  {
   for(j=0;j<=i;j++)
   {
     while(k<n)
     {
      printf("%5d",a[k]);
      break;
     }
     k++;
   }
        if(k>=n) break;
   printf("\n");
  }
}
void show(int n, int a[])
{
  int i;
  printf("\nArray inputted:\n");
  for(i=0;i<n;i++)
   printf("%5d",a[i]);
}
int sumofrow(int n, int a[])
{
  int i,j,k=0,sum;
  sum=0;
  for(i=0;i<n;i++)
   {
   for(j=0;j<=i;j++)
     {
     k++;
     if(j==i) sum=sum+a[k-1];
     if(k>=n) return sum;
     }
   }
  return sum;
}
int count(int n, int a[])
{
  int i,c=0;
  for(i=0;i<n;i++)
  if(a[i]%n==0) c++;
  return c;
}
void menu(void)
{
  printf("\n1. Input integer N and array A of N integer numbers");
  printf("\n2. Display the array under the following format:");
  printf("\n A[0]");
  printf("\n A[1] A[2]");
  printf("\n ........");
  printf("\n3. Calculate the sum of the numbers that end of each row");
  printf("\n4. Count the numbers in the array that divided by n");
  printf("\n5. Exit");
  printf("\n Enter your choice! ");
}
*/
Advertisements

Tác giả:

Thích thì chiều sao phải xoắn :))

Thẻ:

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s