Posted in C

Giải đề thi số 13 môn C

/*
	1. int Tong(int a[], int N);
	2. int check(int a[], int N, int X); //tra ve 1 neu X co trong mang, tra ve 0 neu nguoc lai
	3. int check_triangle(int a, int b, int c); //tra ve 1 neu thoa man, tra ve 0 neu khong
	4. void Mix(int a[], int b[], int c[],int n, int m); //tron vao mang a[]
*/
//cau 2
/*

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<string.h>

/*
nhap 1 chuoi ,1 kytu, 1 so nguyen n (0<n<do dai cua chuoi)
dem co bao nhieu ky tu ch (bien) trong chuoi
chen` ky tu ch vao chuoi tai vi tri n
dao nguoc lai chuoi sau khi them ky tu ch vao.
*/
/*
void nhap(char s[],char *ch,int *n);
int count(char ch,char s[]);
void insert(char ch,int n,char s[]);
void reverse(char s[]);

void main()
{
  int n,s[100];
  char ch;
  clrscr();

  nhap(s,&ch,&n);
  count(ch,s);
  insert(ch,n,s);
  reverse(s);
  getch();

}

void nhap(char s[100],char *ch,int *n)
{
  printf("\ninput one string: ");
  fflush(stdin);
  gets(s);
  printf("\ninput a character: ");
  fflush(stdin);
  *ch=getchar();
  printf("\ninput integer N: ");
  scanf("%d",n);
  while(*n>strlen(s))
  {
   printf("\ninput again N: ");
   scanf("%d",n);
  }

}

int count(char ch,char s[100])
{
  int dem=0,i,dai;
  dai=strlen(s);

  for(i=0;i<dai;i++)
  {
   if(s[i]==ch)
   dem++;
  }
  printf("\nthe numbers of the character '%c' in the string: %d",ch,dem);
  return dem;
}

void insert(char ch,int n,char s[100])
{
  int i,dai;
  dai=strlen(s);
  printf("\nThe new string after insert '%c' into the string at position %d :",ch,n);
  for(i=dai;i>n;i--)
  {
   s[i]=s[i-1];
  }
  s[n]=ch;
  puts(s);
}

void reverse(char s[100])
{
  int i,dai;
  char temp;
  dai=strlen(s);
  printf("\nThe new string after reverse: ");
  for(i=0;i<dai/2;i++)
  {

   temp=s[i];
   s[i]=s[dai-i-1];
   s[dai-i-1]=temp;
  }
  puts(s);
}
*/
//cau 3
/*
#include<stdlib.h>
/*  
  MENU
1.nhap N va mang N so nguyen .
2. dem so chia het cho N
3. sap xep N theo chieu tang dan .
4. kiem tra so nguyen N co ton tai trong mang ko?
  neu ko thi chen N vao mang ko lam thay doi thu tu sap xep.
5. exit .
*/

void input(int *n,int a[]);
int count(int n,int a[]);
void sort(int n,int a[]);
void check(int n,int a[]);
void menu(void);


void main()
{
  int n,a[50];
  char ch;
  do{
   clrscr();
   menu();

   ch=getchar();
   switch(ch)
   {
     case '1':
      input(&n,a);
      getch();
      break;
     case '2':
      count(n,a);
      getch();
      break;
     case '3':
      sort(n,a);
      getch();
      break;
     case '4':
      check(n,a);
      getch();
      break;
     case '5':
      exit(0);

   }
  }while(ch!=5);

}

void input(int *n,int a[50])
{
  int i;
  do{
   printf("N = ");
   scanf("%d",n);
  }while(*n<=0||*n>=50) ;
  for(i=0;i<*n;i++)
  {
   printf("\na[%d]",i);
   scanf("%d",&a[i]);
  }
  for(i=0;i<*n;i++)
  {
   printf("%d ",a[i]);
  }

}

int count(int n,int a[50])
{
  int i,dem=0;
  for(i=0;i<n;i++)
  {
   if(a[i]%n==0)
   dem++;
  }
  printf("\nHave %d numbers divided by N.",dem);
  return dem;

}

void sort(int n,int a[50])
{
  int i,j,temp;
  for(i=0;i<n;i++)
  {
   for(j=i+1;j<n;j++)
   {
     if(a[i]>a[j])
     {
      temp=a[i];
      a[i]=a[j];
      a[j]=temp;
     }
   }
  }
  printf("\nThe arrays after sort: \n");
  for(i=0;i<n;i++)
  {
   printf("%d ",a[i]);
  }
}

void check(int n,int a[50])
{
  int dem=0,i;
  for(i=0;i<n;i++)
  {
   if(a[i]==n)
   dem++;
  }
  if(dem!=0)printf("\nInteger N esits in the array.");
  else
  {
   for(i=n;a[i]>=n;i--)
   {
     a[i]=a[i-1];
   }
   a[i+1]=n ;
   for(i=0;i<=n;i++)
   {
     printf("%d ",a[i]);
   }
  }
}

void menu(void)
{
  printf("\n1. Input integer N and array of N integer numbers.");
  printf("\n2. Count the numbers that is divided by N in the array.");
  printf("\n3. Sort N integer numbers by increasing.");
  printf("\n4. Check if integer N esits in the array. If not, insert integer \n N into the array that dose not change the increasing order of\n the array.");
  printf("\n5. Exit\n");
}
*/
Advertisements

Tác giả:

Thích thì chiều sao phải xoắn :))

Thẻ:

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s