Posted in C

Giải đề thi số 12 môn C

//cau2
/*
#include<conio.h>
#include<stdio.h>
#include<string.h>
// declare all function
void input(char s[]);
int convert(char s[]);
float aver(char s[]);
void sub(char s[]);
//define all function

void main()
{
  int i,cnt;
  char s[100],b[100];
  clrscr();
  input(s);
  strcpy(b,s);
  cnt=convert(s);
  printf("\nNumbers of character that is changed: %d ",cnt);
  printf("\nThe average is : %.2f",aver(s));
  printf("\nAfter upper:\n");
  puts(s);
  sub(b);
  getch();
}
void input(char s[])
{
  printf("\nInput one string:");
  fflush(stdin);
  gets(s);
}

int convert(char s[])
{
  int i,j,cnt=0;
  for(i=0;i<strlen(s);i++)
   if(s[i]>='a'&&s[i]<='z')
     {
     s[i]-=32;
     cnt++;
     }
  return cnt;
}

float aver(char s[])
{
  int i,sum=0;
  for(i=0;i<strlen(s);i++)
  sum+=s[i];
  return (float)sum/strlen(s);
}
void sub(char s[])
{
  int i;
  for(i=0;i<strlen(s)-1;i++)
   if(s[i]=='A'&&s[i+1]=='a')
   {
   printf("\"Aa\" start at the position %d in the old string",i-1);
   break;
   }
  if(s[i]==NULL)
   printf("\nThere is no \"Aa\" in string");
}
}
*/
//cau3
/*
#include<conio.h>
#include<stdio.h>
#include<string.h>
#include<stdlib.h>
#define MAX 20
// declare all function
void input(int *n,int *m);
void inputarray(int n,int m,int a[],int b[]);
void show(int n, int m, int a[],int b[]);
void mix(int n,int m, int a[], int b[], int c[]);
void display(int n,int m, int c[]);
void menu(void);
//define all function
void main()
{
  int n,m,i,a[MAX],b[MAX],c[MAX];
  char ch;
  clrscr();
do
 {
  clrscr();
  menu();
    fflush(stdin);
  scanf("%c",&ch);
  switch(ch)
  {
  case '1': input(&n,&m); getch(); break;
  case '2': inputarray(n,m,a,b);
    getch(); break;
  case '3': show(n,m,a,b); mix(n,m,a,b,c);
    getch(); break;
  case '4': show(n,m,a,b); mix(n,m,a,b,c);
    display(n,m,c);
    getch(); break;
  case '5': exit(0);
  default : printf(" Invalib. Re-enter! ");
    getch();
    break;
  }
 } while(ch!='5');

}
void input(int *n,int *m)
{
  do
  {
  printf("N= ");
  scanf("%d",n);
  } while(*n<=0||*n>=20);
  do
  {
  printf("M= ");
  scanf("%d",m);
  }while(*m<=*n||*m>=20);
}
void inputarray(int n,int m,int a[],int b[])
{
  int i;
  printf("\nInput array a:\n");
  for(i=0;i<n;i++)
  {
  printf("a[%d]= ",i);
  scanf("%d",&a[i]);
  while(a[i]<=0)
   {
   printf("Input again:\n");
   printf("a[i]= ");
   scanf("%d",&a[i]);
   }
  }
  printf("\nInput array b:\n");
  for(i=0;i<m;i++)
  {
  printf("b[%d]= ",i);
  scanf("%d",&b[i]);
  while(b[i]<=0)
   {
   printf("Input again:\n");
   printf("b[i]= ");
   scanf("%d",&b[i]);
   }
  }
}
void show(int n, int m, int a[],int b[])
{
  int i;
  printf("\nArray a inputed:\n");
  for(i=0;i<n;i++)
   printf("%5d",a[i]);
  printf("\nArray b inputed:\n");
  for(i=0;i<m;i++)
   printf("%5d",b[i]);
  printf("\n");
}
void mix(int n,int m, int a[], int b[], int c[])
{
  int i,j,temp;
  for(i=0;i<n;i++)
   c[i]=a[i];
  for(j=0;j<m;j++)
   c[n+j]=b[j];
  for(i=0;i<n+m-1;i++)
   for(j=i+1;j<n+m;j++)
   if(c[j]<c[i])
   {
   temp=c[i];
   c[i]=c[j];
   c[j]=temp;
   }
  printf("\nArray after Mix:\n");
  for(i=0;i<m+n;i++)
   printf("%5d",c[i]);
}

void display(int n,int m, int c[])
{
  int i,j,k=0;
  printf("\nThe Matrix:");
  for(i=0;i<=m/n+1;i++)
  {
   printf("\n");
   for(j=k;j<n+k;j++)
   {
     if(j<m+n)
      printf("%5d",c[j]);
     else if(m%n!=0)
      printf("%5c",'0');
   }
   k+=n;
  }

}
void menu(void)
{
printf("\n1. Input two integer numbers are N,M ( <0N<M<20,n<M)");
printf("\n2. Input two arrays of integer numbers");
printf("\n3. Mix two arrays into thearray that is sorted in ascending order");
printf("\n4. Print the new array under the matrix format has N columns");
printf("\n5. Exit");
printf("\n enter your choice! ");
}
*/
Advertisements

Tác giả:

Thích thì chiều sao phải xoắn :))

Thẻ:

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s