Posted in C

Giải đề thi số 11 môn C

//cau2
/*
#include<conio.h>
#include<stdio.h>
#include<string.h>
// declare all function
void input(char s[]);
int checkword(char s[]);
int checkspace(char s[]);
int checklower(char s[]);

//define all function
void main()
{
  int i,n;
  char str[100];
  clrscr();
  input(str);

  if(checkword(str))
  printf("\nCheck word : Correct");
  else
  printf("\nThere word : Incorrect");

  if(checkspace(str))
  printf("\nCheck space: Correct");
  else
  printf("\nCheck space: Incorrect");

  if(checklower(str))
  printf("\nCheck lower: Correct\n\n\n");
  else
  printf("\nCheck lower: Incorrect\n");

  if(checkword(str)&&checkspace(str)&&checklower(str))
   {
   printf("%s",str);
   printf(" --> Correct\n");
   }
  else
   {
   printf("%s",str);
   printf(" --> Incorrect\n");
   }
  getch();
}
void input(char s[])
{
printf("Input string:");
fflush(stdin);
gets(s);
}
int checkword(char s[])
{
  int i,cnt=0;
  for(i=0;i<strlen(s);i++)
  if(s[i]==' '&&s[i+1]!=' '&&s[i+1]!='')
   cnt++;
  if(s[0]==' '&&cnt>=2&&cnt<=4)
   return 1;
  else
   if(cnt>=1&&cnt<=3) return 1;
  return 0;
}
int checkspace(char s[])
{
  int i;
  if(s[0]==' '||s[strlen(s)-1]==' ') return 0;
  for(i=1;i<strlen(s);i++)
   if(s[i-1]==' '&&s[i]==' ')
   return 0;
  return 1;
}

int checklower(char s[])
{
  int i,j=0;
  // kiem tra ky tu dau tien khac space phai la hoa
  while(s[j]==' ') j++;
  if(s[j]<'A'||s[j]>'Z') return 0;
  for(i=j;i<strlen(s)-1;i++)
  {
  //sau dau cach ma ko phai la dau cach thi phai la hoa
   if(s[i]==' '&&s[i+1]!=' '&&(s[i+1]<'A'||s[i+1]>'Z'))
     return 0;
  //truoc ky tu hoa phai la dau cach
   if(s[i]!=' '&&s[i+1]>='A'&&s[i+1]<='Z')
     return 0;
  }

  return 1;
}
*/
//cau 3
/*
#include<conio.h>
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
// declare all function
void input(int*n,int a[]);
void show(int n, int a[]);
float aver(int n, int a[]);
void del(int k,int *n,int a[]);
float divaver(int n, int a[]);
void display(int *n, int a[]);
void menu(void);

//define all function
void main()
{
int n,a[100];
char ch;
clrscr();
do
 {
  clrscr();
  menu();
  fflush(stdin);
  scanf("%c",&ch);
  switch(ch)
  {
  case '1': input(&n,a);getch(); break;
  case '2': show(n,a);printf("\nThe average of all elements: %.2f",aver(n,a));
    getch(); break;
  case '3': show(n,a);
    if(!divaver(n,a))
    printf("\nThere is no number that is divided by 3. average= 0");
    else
printf("\nThe average of all elements that is divided by 3 = %.2f",divaver(n,a));
    getch(); break;
  case '4': show(n,a);
    printf("\nArray after remove all numbers that is divided by 3:");
    display(&n,a);getch(); break;
  case '5': exit(0);
  default : printf("\n Invalib! re-enter! ");getch();
  }
 }while(ch!='5');
}
void input(int*n,int a[])
{
  int i;
  printf("\nN= ");
  scanf("%d",n);
  while(*n<=0||*n>=100)
  {
   printf("\nInvalib! re-enter (0<n<100)");
   printf("\nN=");
   scanf("%d",n);
  }
  printf("Input array:\n");
  for(i=0;i<*n;i++)
  {
   printf("a[%d]= ",i);
   scanf("%d",&a[i]);
  }
}
void show(int n, int a[])
{
  int i;
  printf("\nArray inputted:");
  for(i=0;i<n;i++)
  printf("%4d",a[i]);
}
float divaver(int n, int a[])
{
  int i,cnt=0;
  float sum=0.0;
  for(i=0;i<n;i++)
  if(a[i]%3==0)
   {
   sum+=a[i];
   cnt++;
   }
  if(cnt)  return( (float)sum/cnt );
  return 0.0;
}

float aver(int n, int a[])
{
  int i,sum=0;
  for(i=0;i<n;i++)
  sum+=a[i];
  if(sum)  return((float)sum/n);
  return 0;
}
void del(int k,int *n,int a[])
{
  int i,j;
  for(i=k;i<*n-1;i++)
   {
   a[i]=a[i+1];
   }
  (*n)--;
}
void display(int *n, int a[])
{
  int i;
  for(i=0;i<*n;i++)
   if(a[i]%3==0)
     del(i,n,a);
  printf("\n");
  for(i=0;i<*n;i++)
  printf("%4d",a[i]);
}
void menu(void)
{
  printf("\n1. Input N and array of N integer number");
  printf("\n2. Calculate the average of all elements");
  printf("\n3. Calculate average of all numbers that is divided by 3");
  printf("\n if there is no number that is divided by 3, the average is zero ");
  printf("\n4. Remove all numbers that is divided by 3 and display all");
  printf("\n other numbers.");
  printf("\n5. Exit");
  printf("\n Enter your choice! ");
}
*/
Advertisements

Tác giả:

Thích thì chiều sao phải xoắn :))

Thẻ:

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s