Posted in C

Giải đề thi số 10 môn C

//cau 2
/*
#include<conio.h>
#include<stdio.h>
#include<string.h>
//declare all function
void input(char s[]);
int sym(char s[]);
//define all function

void main()
{
  char s[50];
  clrscr();
  input(s);
  if(sym(s))
  {
  printf("\nString is symmetrical string");
  printf("\nString %s",s);
  }
  else printf("\nString is not symmetrical string");
  getch();
}
void input(char s[])
{
  printf("Input string: ");
  fflush(stdin);
  gets(s);
  while(strlen(s)>50||strlen(s)<=0)
  {
  printf("\nInput string again: ");
  fflush(stdin);
  gets(s);
  }
}
int sym(char s[])
{
  int i;
  for(i=0;i<strlen(s)/2;i++)
   if(s[i]!=s[strlen(s)-i-1]) return 0;
  return 1;
}
*/
//cau3
/*
#include<conio.h>
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
//declare all function
void input(int *n, int a[]);
void show(int n, int a[]);
int sum(int n, int a[]);
int maxodd(int n, int a[]);
void display(int n, int a[]);
void menu(void);
//define all function
void main()
{
int i,s,m,n,a[100];
char ch;
clrscr();
do
 {
  clrscr();
  menu();
  fflush(stdin);
  scanf("%c",&ch);
  switch(ch)
  {
  case '1': input(&n,a); getch(); break;
  case '2': show(n,a);s=sum(n,a);
    if(s==0)
    printf("\nThere is no odd positive number. Sum = 0");
    else printf("\nTotal of odd positive number = %d",s);
    getch(); break;
  case '3': show(n,a); m=maxodd(n,a);
    if(m==0) printf("\nThere is no odd positive number.");
    else printf("\nMaximum of odd positive number is: %d",m);
    getch(); break;
  case '4': show(n,a);display(n,a);getch(); break;
  case '5': exit(0);
  default :printf("\nInvalib! Re-enter. "); getch(); break;
  }
 }while(ch!='5');
}
void menu()
{
printf("\n1. Input N and array of integer");
printf("\n2. Calculator total of odd positive number");
printf("\n3. Find maximum of odd positive number");
printf("\n4. Display all elements that is odd positive number");
printf("\n5. Exit");
printf("\n Enter your choice! ");
}
void show(int n, int a[])
{
  int i;
  printf("\nArray inputted: ");
  for(i=0;i<n;i++)
  printf("%4d",a[i]);
}
void input(int *n, int a[])
{
  int i;
  printf("N= ");
  scanf("%d",n);
  while(*n<=0||*n>=100)
  {
   printf("\nRe-enter N= ");
   scanf("%d",n);
  }
  for(i=0;i<*n;i++)
  {
   printf("a[%d]= ",i);
   scanf("%d",&a[i]);
  }
}

int sum(int n, int a[])
{
  int i,sum=0;
  for(i=0;i<n;i++)
  if(a[i]>0&&a[i]%2!=0) sum+=a[i];
  return sum;
}
int maxodd(int n, int a[])
{
  int i,j,max=0;
  for(i=0;i<n;i++)
  if(a[i]>0&&a[i]%2!=0)
   {
   max=a[i];
   break;
   }

  for(j=i+1;j<n;j++)
  if(a[j]>0 && a[j]%2!=0 && a[j]>max) max=a[j];
  return max;
}
void display(int n, int a[])
{
  int i;
  printf("\nAll element that is odd positive number: \n");
  for(i=0;i<n;i++)
  if(a[i]%2!=0) printf("%4d",a[i]);
}
*/
Advertisements

Tác giả:

Thích thì chiều sao phải xoắn :))

Thẻ:

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s