Posted in C

Giải đề thi số 6 môn C

//cau2
/*
#include<conio.h>
#include<stdio.h>
#include<string.h>
// declare all function
void input(char s[]);
int count(char s[]);
void ftrim(char s[]);
void ltrim(char s[]);
void trim(char s[]);

//define all function
void main()
{
  int i,c;
  char str[100];
  clrscr();
  input(str);
  printf("\nNumbers of words is: %d",count(str));
  trim(str);
  getch();
}
void input(char s[])
{
  printf("\nInput string:");
  fflush(stdin);
  gets(s);
}
int count(char s[])
{
  int cnt=0,i;
  for(i=0;i<strlen(s);i++)
   if(s[i]==' ' && s[i+1]!=' '&& s[i+1]!='')
   cnt++;
  if(s[0]==' ') return cnt;
  return (cnt+1);
}
void ftrim(char s[])
{
  int i;
  for(;s[0]==' ';)
   {
   for(i=0;i<strlen(s);i++)
     {
     s[i]=s[i+1];
     }
   if(s[0]!=' ') break;
   }
}
void ltrim(char s[])
{
  int i,j;
  for(i=strlen(s)-1;i>=0;i--)
   {
   if(s[i]!=' ')  break;
   else    s[i]=NULL;
   }
}
void trim(char s[])
{
  printf("\nString before trim:[%s]",s);
  printf("\nLength of string before trim: %d",strlen(s));
  ftrim(s);
  ltrim(s);
  printf("\nString after trim:[%s]",s);
  printf("\nLength of string after trim: %d",strlen(s));
}
*/
//cau3
/*
#include<conio.h>
#include<stdio.h>
#include<math.h>
#include<stdlib.h>
// declare all function
void input(int *n, int a[]);
void show(int n, int a[]);
int minpos(int n, int a[]);
int square(int n);
int count(int n, int a[]);
void display(int n, int a[]);
void menu(void);
//define all function
void main()
{
int n,i,a[100];
char ch;
do
 {
  clrscr();
  menu();
  fflush(stdin);
  scanf("%c",&ch);
  switch(ch)
  {
  case '1': input(&n,a);getch(); break;
  case '2': show(n,a);
  printf("\nThe minimum positive number value: %d",minpos(n,a));
    getch(); break;
  case '3': show(n,a);
  printf("\nTotal numbers that is square number: %d",count(n,a));
    getch(); break;
  case '4': show(n,a);
   display(n,a);getch(); break;
  case '5': exit(0);
  default : printf("\n Invalib ! try again."); getch();
  }
 } while(ch!='5');
}

void menu()
{
printf("\n1. Input N and array of integer");
printf("\n2. Find the minimum of postive number value");
printf("\n3. Count the number that is square numbers");
printf("\n4. Print all the number that is square numbers");
printf("\n5. Exit");
printf("\n Pleases enter your choice! ");
}
void input(int *n, int a[])
{
  int i;
  do
  {
  printf("N= ");
  scanf("%d",n);
  } while(*n<=0||*n>=100);
  for(i=0;i<*n;i++)
  {
   printf("a[%d]= ",i);
   scanf("%d",&a[i]);
  }
}
void show(int n, int a[])
{
  int i;
  printf("\nArray inputted:\n");
  for(i=0;i<n;i++)
  printf("%4d",a[i]);
}
int minpos(int n, int a[])
{
  int i,j,min=0;
  for(i=0;i<n;i++)
   if(a[i]>0)
   {
   min=a[i];
   break;
   }
  for(j=i+1;j<n;j++)
   if(a[j]>0) min= a[j]>min? min:a[j];
  return min;
}
int square(int n)
{
  int i;
  if(n<0) return 0;
  if(n==0||n==1) return 1;
  for(i=1;i<n;i++)
   if(i*i==n) return 1;
  return 0;
}
int count(int n, int a[])
{
  int i,c=0;
  for(i=0;i<n;i++)
   if(square(a[i])) c++;
  return c;
}
void display(int n, int a[])
{
  int i;
  if(count(n,a))
  {
  printf("\nAll the number that is square number:\n");
  for(i=0;i<n;i++)
  if(square(a[i]))
    printf("%4d",a[i]);
  }
  else
   printf("\nNo square number that is square number.");
}
*/
Advertisements

Tác giả:

Thích thì chiều sao phải xoắn :))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s