Posted in C

Giải đề thi số 5 môn C

//cau2
/*
#include<conio.h>
#include<stdio.h>
#include<string.h>
//declare all function
void input(int *n, char s[][100]);//0<n<=50
int maxlen(int n, char s[][100]);
void display(int n, char s[][100],int max);


// define all function
void main()
{
  int i,n,max;
  char str[50][100];
  clrscr();
  input(&n,str);
  max=maxlen(n,str);
  printf("\nMax length: %d", max);
  display(n,str,max);
  getch();
}
void input(int *n, char s[][100])
{
  int i;
  printf("Enter n = ");
  scanf("%d",n);
  while(*n<=0|| *n>50)
  {
   printf("enter again n = ");
   scanf("%d",n);
  }
  for(i=0;i<*n;i++)
  {
  printf("s[%d] = ",i);
  fflush(stdin);
  gets(s[i]);
  }
}
int maxlen(int n, char s[][100])
{
  int i,max=strlen(s[0]);
  for(i=0;i<n;i++)
   if(strlen(s[i])>max) max = strlen(s[i]);
  return max;
}
void display(int n, char s[][100],int max)
{
  int i,count=0;
  printf("\nmax string(s) :\n");
  for(i=0;i<n;i++)
  {
   if(strlen(s[i])==max)
   {
   puts(s[i]);
   count++;
   }
  }
  printf("Total: %d",count);
}
*/
//cau3
/*
#include<conio.h>
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<math.h>
// declare all function
void input(int *n, int a[]);// a[i]>0
void show(int n, int a[]);
int sum(int n, int a[]);
float aver(int n, int a[]);
int square(int n);
int count(int n, int a[]);
void sort(int n, int a[]);
void menu(void);
// define all function
void main()
{
int i,j,n,a[100];
char ch;
clrscr();
do
{
clrscr();
menu();
fflush(stdin);
scanf("%c",&ch);
switch(ch)
  {
   case '1': input(&n,a); getch(); break;
   case '2': show(n,a); printf("\nTotal of the numbers: %d",sum(n,a));
      getch(); break;
   case '3': show(n,a); printf("\nThe average value: %.2f",aver(n,a));
      getch(); break;
   case '4': show(n,a); printf("\nTotal all square numbers: %d",count(n,a));
      getch(); break;
   case '5': show(n,a);sort(n,a);getch(); break;
   case '6': exit(0);
   default : printf("\nInvalid ! Try again"); getch();
  }
} while(ch!='6');

}
void menu()
{
printf("\n1. Input array of positive integer number");
printf("\n2. Calculate total of the numbers");
printf("\n3. Calculate the average value");
printf("\n4. count the square numbers");
printf("\n5. Display all members");
printf("\n6. Exit");
printf("\n Enter your choice! ");
}
void input(int *n, int a[])
{
  *n=0;
  do
  {
   printf("a[%d]= ",*n);
   scanf("%d",&a[*n]);
   while(a[*n]<=0 && a[*n]!=-1)
     {
     printf("Invalib ! Try again \na[%d]= ",*n);
     scanf("%d",&a[*n]);
     }
   (*n)++;
  } while(a[*n-1]!=-1);
  (*n)--;
}
void show(int n, int a[])
{
  int i;
  printf("\nArray inputted:\n");
  for(i=0;i<n;i++)
  printf("%4d",a[i]);
}
int sum(int n, int a[])
{
  int i,sum=0;
  for(i=0;i<n;i++)
   sum+=a[i];
  return sum;
}
float aver(int n, int a[])
{
  return ((float)sum(n,a)/n);
}
int square(int n)
{
  if(n<1) return 0;
  if((sqrt(n)-(int)sqrt(n))==0) return 1;
  return 0;
}
int count(int n, int a[])
{
  int i,c=0;
  for(i=0;i<n;i++)
  if(square(a[i])) c++;
  return c;
}
void sort(int n, int a[])
{
  int i,j,temp;
  for(i=0;i<n-1;i++)
   for(j=i+1;j<n;j++)
   if(a[i]>a[j])
   {
   temp=a[i];
   a[i]=a[j];
   a[j]=temp;
   }
  printf("\nArray after sorted:\n");
  for(i=0;i<n;i++)
   printf("%4d",a[i]);
}
*/
Advertisements

Tác giả:

Thích thì chiều sao phải xoắn :))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s