Posted in C

Giải đề thi số 4 môn C

//cau2
/*
#include<conio.h>
#include<stdio.h>
#include<string.h>

char input(char a[]);
void cntch(char a[],char ch);
void fcut(char a[]);

void main()
{
  char a[100],ch;
  clrscr();
  ch=input(a);
  cntch(a,ch);
  fcut(a);
  getch();

}
char input(char a[])
{
  char ch;
  printf("\nInput s string:");
  fflush(stdin);
  gets(a);
  printf("\nInput a character: ");
  fflush(stdin);
  ch=getchar();
  return ch;
}
void cntch(char a[],char ch)
{
  int i,count=0;
  for(i=0;i<strlen(a);i++)
   if(a[i]==ch) count++;
  printf("\nNumber of %c is: %d\n",ch,count);
}
void fcut(char a[])
{
  int i,j,test=1;
  for(;a[0]==' ';)
   {
   for(i=0;i<strlen(a);i++)
     a[i]=a[i+1];
   test=0;
        if(a[0]!=' ') break;
   }
  if(test)
   printf("\nNo space character at the first of strings\n");
  else
   {
   printf("\nString after trim:");
   printf("[%s]=%d",a);
   }
}
*/
//cau3
/*
#include<conio.h>
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<math.h>

void input(int *n, int a[]);
void show(int n, int a[]);
int find(int n, int a[]);
void sumodd(int n, int a[]);
int divisor(int n, int a[]);
void menu(void);
int uscln(int a,int b);
void main()
{
  int i,n,test,a[100];
  char choice;
  clrscr();
  do
  {
   clrscr();
   menu();
   fflush(stdin);
   scanf("%c",&choice);
   switch(choice)
   {
   case '1': input(&n,a);getch();break;
   case '2': show(n,a);
     printf("\nlargest even number negative: %d",find(n,a));
     getch();break;
   case '3': show(n,a); sumodd(n,a);getch();break;
   case '4':show(n,a);
     for(i=0;i<n;i++)
     printf("\ta[%d]= %d",i,a[i]);
     printf("\nGreatest common divisor : %d",divisor(n,a));
     getch();break;
   case '5': exit(0);
   default : printf("\nInvalib. re-enter! ");
   }
  } while(choice!='5');
}

void menu(void)
{
printf("\n1. Input N and array of integer");
printf("\n2. Find the largest even negative number value");
printf("\n3. Calculate total of the odd numbers");
printf("\n4. Calculate greatest common divisor of all array number");
printf("\n5. Exit");
printf("\n Pleases enter your choice!: ");
}

void input(int *n, int a[])
{
  int i;
  do
  {
  printf("N= ");
  scanf("%d",n);
  } while(*n<=0||*n>=100);
  for(i=0;i<*n;i++)
  {
   printf("a[%d]=",i);
   scanf("%d",&a[i]);
  }
}

void show(int n, int a[])
{
  int i;
  printf("\nThe array inputted:\n");
  for(i=0;i<n;i++)
  printf("%4d",a[i]);
  printf("\n");
}

int find(int n, int a[])
{
  int i,j,am=0;
  for(i=0;i<n;i++)
  {
   if( (a[i]%2==0) && a[i]<0 )
   {
   am=a[i];
   break;
   }
  }
  for(j=i+1;j<n;j++)
  {
   if( (a[j]%2==0) && a[j]<0 )
     am=am>a[j] ? am:a[j];
  }
  return am;
}

void sumodd(int n, int a[])
{
  int i,sum=0;
  for(i=0;i<n;i++)
  {
   if(a[i]%2!=0) sum+=a[i];
  }
  printf("\nTotal of all the odd number in the array is :%d",sum);
}

int divisor(int n, int a[])
{
  int i,j,cnt,min,u[100];
  min=a[0];
  for(i=1;i<n;i++)
   if(abs(a[i])>abs(min)) min=a[i];
  cnt=0;
  for(i=1;i<=abs(min);i++)
   if(min%i==0)  u[cnt++]=i;
  for(j=cnt-1;j>=0;j--)
   {
   for(i=0;i<n;i++)
     if(a[i]%u[j]!=0) break;
   if(i==n) return u[j];
   }
  return 1;
}
*/
Advertisements

Tác giả:

Thích thì chiều sao phải xoắn :))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s