Posted in C

Giải đề thi số 3 môn C

//cau2
/*
#include<conio.h>
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>

void inputn(int *n);
void inputa(int n, int a[]);
int odd(int n);
int sumodd(int n, int a[]);
void sort(int n, int a[]);

void main()
{
  int n,*p;
  clrscr();
  inputn(&n);
  p=(int*)malloc(n*2);
  if(p==NULL)
  {
   printf("Error! not enough memory");
   exit(0);
  }
  else
  {
  inputa(n,p);
  printf("Total of odd number is: %d",sumodd(n,p));
  sort(n,p);
  free(p);
  }
  getch();
}

void inputn(int *n)
{
  do
  {
  printf("N= ");
  scanf("%d",n);
  } while(*n<=0||*n>50);
}

void inputa(int n, int a[])
{
  int i;
  for(i=0;i<n;i++)
   {
     printf("a[%d]= ",i);
     scanf("%d",&a[i]);
   }
}

int odd(int n)
{
  if(n<0 || n%2==0) return 0;
  return 1;
}

int sumodd(int n, int a[])
{
  int i,sum=0;
  for(i=0;i<n;i++)
   if(odd(a[i])) sum+=a[i];
  return sum;
}

void sort(int n, int a[])
{
  int i,j,temp;
  for(i=0;i<n-1;i++)
   for(j=i+1;j<n;j++)
   if(a[j]>a[i])
     {
      temp=a[i];
      a[i]=a[j];
      a[j]=temp;
     }
  printf("\nArray after sorted:");
  for(i=0;i<n;i++)
   printf("%4d",a[i]);
}
*/

//cau 3
/*
#include<conio.h>
#include<stdio.h>
#include<string.h>
#include<stdlib.h>

void input(int *n, char (*p)[100]);
void display(int n, char (*p)[100]);
void fspec(int n, char (*p)[100]);
int fmins(int n, char (*p)[100],char res[][100]);
void findsub(int n, char (*p)[100]);
void menu(void);

void main()
{
  int i,n,choice,cnt;
  char s[100][100],res[100][100];
  clrscr();
  do
  {
   clrscr();
   menu();
   printf("\n Pleases enter your choice! : ");
   scanf("%d",&choice);
   switch(choice)
   {
   case 1 : input(&n,s); getch(); break;
   case 2 : display(n,s); getch(); break;
   case 3 : fspec(n,s); getch(); break;
   case 4 : {
      cnt=fmins(n,s,res);
      for(i=0;i<cnt;i++)  puts(res[i]);
      getch();break;
     }

   case 5 : findsub(n,s); getch(); break;
   case 6 : exit(0);
   }
  } while(choice!=6);
}

void menu(void)
{
printf("\n1. Input N and array of strings");
printf("\n2. Print all elements");
printf("\n3. Find and print all strings that has specific length");
printf("\n4. Find and print all strings that has minimum length");
printf("\n5. Find and print all strings that contains a substring");
printf("\n6. Exit");
}

void input(int *n, char (*p)[100])
{
  int i;
  do
  {
  printf("N= ");
  scanf("%d",n);
  } while(*n<=0 ||*n>=100);
  for(i=0;i<*n;i++)
  {
   printf("String %d :",i);
   fflush(stdin);
   gets(p[i]);
  }
}

void display(int n, char (*p)[100])
{
  int i;
  for(i=0;i<n;i++)
   puts(p[i]);
}

void fspec(int n, char (*p)[100])
{
  int i,len,cnt=0;
  printf("\nInput specific length: ");
  scanf("%d",&len);
  for(i=0;i<n;i++)
   if(strlen(p[i])==len) cnt++;
  if(cnt==0)
   printf("\nThere is no strings that has length equal %d\n",len);
  else
   {
   printf("\nString(s) that has length equal %d:\n",len);
   for(i=0;i<n;i++)
     if(strlen(p[i])==len)  puts(p[i]);
   }
}

int fmins(int n, char (*p)[100],char res[][100])
{
  int i,j,min,cnt=0;
  min=strlen(p[0]);
  for(i=1;i<n;i++)
   {
   min=min < strlen(p[i])?min:strlen(p[i]);
   break;
   }
  for(i=0;i<n;i++)
   if(min==strlen(p[i]))
   {
   strcpy(res[cnt++],p[i]);
   }
  return cnt;
}

void findsub(int n, char (*p)[100])
{
  int i,cnt=0;
  char s[100],*ptr;
  printf("\nPlease enter specific substring:");
  fflush(stdin);
  gets(s);
  for(i=0;i<n;i++)
     {
   ptr=strstr(p[i],s);
   if(ptr!=NULL)
     {
     cnt=1;
     break;
     }
     }
  if(cnt) printf("\nStrings that is found:\n");
  else  printf("\nThere is no strings is found");
  for(i=0;i<n;i++)
  {
   ptr=strstr(p[i],s);
   if(ptr!=NULL)  puts(p[i]);
  }
}
*/
Advertisements

Tác giả:

Thích thì chiều sao phải xoắn :))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s