Posted in C

Giải đề thi số 2 môn C

//cau2
/*
#include<conio.h>
#include<stdio.h>
#include<string.h>
#include<stdlib.h>

void input(int *n, char (*P)[100]);
float aver(int n, char (*p)[100]);
void display(int n, char (*p)[100]);

void main()
{
 int i,n;
 float avers;
 char p[50][100];
 clrscr();
 input(&n,p);
 avers=aver(n,p);
 printf("\nAver length of strings is : %.2f",avers);
 display(n,p);
 getch();
}

void input(int *n, char (*p)[100])
{
 int i;
 do
 {
   printf("\nNhap N = ");
   scanf("%d",n);
 } while(*n<=0 || *n>50);
 for(i=0;i<*n;i++)
 {
   printf("String %d : ",i);
   fflush(stdin);
   gets(p[i]);
 }
}

float aver(int n, char (*p)[100])
{
 int s=0,i;
 for(i=0;i<n;i++)
   s+=strlen(p[i]);
 return ((float)s/n);
}

void display(int n, char (*p)[100])
{
 int i,count=0;
 printf("\nGreater string(s): \n");
 for(i=0;i<n;i++)
 {
   if(aver(n,p)<strlen(p[i]))
   {
   puts(p[i]);
   count++;
   }
 }
 printf("\nTotal: %d",count);
}
*/

//cau 3
/*
#include<conio.h>
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
// define all function
void menu (void);
void input(int *n,int a[]);// 0<n<100
void show(int n, int a[]);
int minp(int n,int a[]);
int prime(int n);// return 1 if true else return 0
int cntp(int n,int a[]);
void sort(int n,int a[]);

// define main function
void main()
{
  int choice,p[100],n;
  clrscr();
do
{
  clrscr();
  menu();
  scanf("%d",&choice);
  switch(choice)
  {
  case 1: input(&n,p);getch(); break;
  case 2: show(n,p);
   printf("The minimum in array is %d",minp(n,p));
   getch(); break;
  case 3: show(n,p);
  printf("Has %d numbers that isn't prime number",cntp(n,p));
   getch(); break;
  case 4: show(n,p); sort(n,p); getch(); break;
  case 5: exit(0);
  }
} while(choice!=5);
getch();
}

void menu(void)
{
printf("\n1. Input N and array of integer");
printf("\n2. Find the minimum positive number value");
printf("\n3. Count the number that is not prime numbers");
printf("\n4. Sort all element by descending and display them");
printf("\n5. Exit");
printf("\n Enter your choice! ");
}

void input(int *n,int a[])
{
  int i;
  do
  {
  printf("N= ");
  scanf("%d",n);
  } while(*n<=0||*n>=100);
  for(i=0;i<*n;i++)
  {
   printf("a[%d]= ",i);
   scanf("%d",&a[i]);
  }
}

void show(int n,int a[])
{
  int i;
  printf("\nArray inputted: ( there are %d elements)\n",n);
  for(i=0;i<n;i++)
  {
   printf("%4d",a[i]);
  }
  printf("\n");
}


int minp(int n, int a[])
{
  int i,j,min=0;
  for(i=0;i<n;i++)
   if(a[i]>0)
     {
     min=a[i];
     break;
     }
  for(j=i+1;j<n;j++)
   if(a[j]>0)
   min=min<a[j] ? min:a[j];
  return min;
}

int prime(int n)
{
  int i;
  if(n<=1) return 0;
  if(n==2) return 1;
  for(i=2;i<n;i++)
   if(n%i==0)  return 0;
  return 1;
}

int cntp(int n, int a[])
{
  int i,count=0;
  for(i=0;i<n;i++)
   if(prime(a[i])==0)  count++;
  return count;
}

void sort(int n,int a[])
{
  int i,j,temp;
  for(i=0;i<n-1;i++)
   for(j=i+1;j<n;j++)
   {
     if(a[i]<a[j])
     {
      temp=a[i];
      a[i]=a[j];
      a[j]=temp;
     }
   }
  printf("\nArray after sorted:");
  for(i=0;i<n;i++)
   printf("%4d",a[i]);
}

*/
Advertisements

Tác giả:

Thích thì chiều sao phải xoắn :))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s