Posted in C

Giải đề thi số 1 môn C

//Cau 2
/*
#include<conio.h>
#include<stdio.h>
#include<string.h>
void input(char a[]);
int cntword(char a[]);
void lcut(char a[]);

void main()
{
  char str[100];
  clrscr();
  input(str);
  printf("Numbers of words is: %d",cntword(str));
  lcut(str);
getch();
}
void input(char a[])
{
  printf("Input string:");
  fflush(stdin);
  gets(a);
}
int cntword(char a[])
{
  int i,cnt=0;
  for(i=0; i<strlen(a); i++)
   if(a[i]==' '&& a[i+1]!=' ' && a[i+1]!='')
     cnt++;
  if(a[0]==' ') return cnt;
  return cnt+1;
}
void lcut(char a[])
{
  int i;
  printf("\nLength of string before trim: %d",strlen(a));
  for(i=strlen(a)-1;i>=0;i--)
   if(a[i]==' ')  a[i]='';
   else break;
  printf("\nString after trim: ");
  puts(a);
  printf("Length of string after trim: %d",strlen(a));
}
*/
//cau 3
/*
#include<conio.h>
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>

void input(int a[], int *n);
void show(int a[], int n);
int maxne(int a[], int n);
int checkcp(int n);
int cnt(int a[], int n);
void sort(int a[],int n);
void menu(void);

void main()
{
int choice,i,n,p[100];
clrscr();
do
{
clrscr();
menu();
scanf("%d",&choice);
switch(choice)
  {
  case 1: input(p,&n); getch(); break;
  case 2: show(p,n);
   printf("\nThe largest negative number is: %d",maxne(p,n));
   getch(); break;
  case 3: show(p,n);
   printf("\nHas [%d] number that is not square number.",cnt(p,n));
   getch(); break;
  case 4: show(p,n);sort(p,n); getch(); break;
  case 5: exit(0);
  }
} while(choice!=5);
getch();
}
void menu(void)
{
  printf("\n1. Input N and array of integer");
  printf("\n2. Find the largest negative number value");
  printf("\n3. Count the number that is not square numbers");
  printf("\n4. Sort all elements by decending and display them");
  printf("\n5. Exit");
  printf("\n Pleases enter your choice !");
}
void input(int a[],int *n)
{
  int i;
  printf("N= ");
  scanf("%d",n);
  for(i=0;i<*n;i++)
  {
   printf("a[%d]= ",i);
   scanf("%d",&a[i]);
  }

}
void show(int a[],int n)
{
  int i;
  printf("\nInputted array:");
  for(i=0;i<n;i++)
   printf("%5d",a[i]);
}
int maxne(int a[],int n)
{
  int i,j,am=0;
  for(i=0;i<n;i++)
   if(a[i]<0)
   {
     am=a[i];
     break;
   }
  for(j=i+1;j<n;j++)
   if(a[j]<0)  am=am>a[j]?am:a[j];
  return am;
}
int checkcp(int n)
{
  int i;
  if(n<=0) return 0;
  if(n==1) return 1;
  for(i=1;i<n;i++)
   if(i*i==n)  return 1;
  return 0;
}
int cnt(int a[],int n)
{
  int dem=0,i,j;
  for(i=0;i<n;i++)
   if(checkcp(a[i])==0) dem++;
  return dem;
}
void sort(int a[],int n)
{
  int i,j,temp;
  for(i=0;i<n-1;i++)
   for(j=i+1;j<n;j++)
   {
     if(a[j]>a[i])
     {
     temp=a[i];
     a[i]=a[j];
     a[j]=temp;
     }
   }
  printf("\nArray after sortted:");
  for(i=0;i<n;i++)
  printf("%5d",a[i]);
}
Advertisements

Tác giả:

Thích thì chiều sao phải xoắn :))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s