Posted in CF

Đề thi môn CF – số 2

1)                                                                                                                                

Các mặt mạnh của workgroup bao gồm (3 lựa chọn)

 

A)  Dễ chia sẻ tài nguyên

B)  Quản lý tập trung

C)  Thiết kế đơn giản nên dễ triển khai

D)  Tiện lợi đối với số lượng người dùng có hạn

E)  Hiệu quả trên mạng lớn

2)                                                                                                                                

ALU là một mạch điện tử trong CPU đảm nhận chức năng thực hiện tất cả các phép toán số học và logic.

 

A)  Sai

B)  Đúng.

 

3)                                                                                                                                

Hai mệnh đề nào dưới đây là đúng khi nói về phân vùng primary

 

A)  Còn được biết đến như là phân vùng gốc (root).

B)  Còn được biết đến như là phân vùng khởi động ban đầu (boot).

C)  Một phân vùng sơ cấp bất kỳ trên ổ cứng có thể được quy định như một phân vùng hoạt động.

D)  Phân vùng primary không thể là phân vùng hoạt động.

4)                                                                                                                                

Trong các lựa chọn sau, hai lựa chọn nào là điểm bất lợi của mô hình domain(Chọn 2)

 

A)  Không quản trị tập trung.

B)  Phức tạp trong việc chia sẻ tài nguyên.

C)  Quản trị phức tạp.

D)  Quản lý bảo mật phân tán.

E)  Có thể trùng hợp tài khoản người dùng.

5)                                                                                                                                

Quyền chia sẻ có thể áp dụng cho

 

A)  Chỉ các phân vùng NTFS

B)  Cả hai phân vùng FAT và NTFS

C)  Chỉ các phân vùng bảng FAT

6)                                                                                                                                

Hai câu nào trong số các câu sau là đúng khi nói về cấp quyền trong NTFS

 

A)  Cấp quyền trong NTFS có thể xác lập cho cả tệp tin và thư mục

B)  Cấp quyền trong NTFS chỉ có thể xác lập cho thư mục.

C)  Cấp quyền trong NTFS có hiệu quả cả khi người dùng đăng nhập cục bộ

D)  Cấp quyền trong NTFS không hiệu quả khi người dùng đăng nhập cục bộ

7)                                                                                                                                

Mỗi hệ điều hành tổ chức dữ liệu với sự trợ giúp của một chương trình là hệ thống file

 

A)  Sai

B)  Đúng

8)                                                                                                                                   

Những mệnh đề nào trong các mệnh đề sau có liên quan tới NTFS là sai (3 lựa chọn)

 

A)  Hỗ trợ tên tệp tin dài

B)  Không thật tin cậy do không hỗ trợ ánh xạ liên cung lỗi

C)  Các phân vùng cũng như dung lượng tệp tin có thể lớn nhất là 4GB

D)  Không bảo mật khi người dùng đăng nhập cục bộ

E)  Hỗ trợ nén tệp tin

9)                                                                                                                                

Khi người dùng  gán quyền “Change” cho tệp tin, quyền cụ thể mà người dùng có thể thấy là

 

A)  XDW

B)  RWXD

C)  RWD

D)  RX

10)                                                                                                                             

Phần mềm được sử dụng để truy cập web là:

 

A)  FTP.

B)  Công cụ tìm kiếm

C)  Telnet.

D)  Trình duyệt

11)                                                                                                                             

Mỗi máy tính trên Internet có một địa chỉ duy nhất được tạo ra từ 4 nhóm số, mỗi số nhỏ hơn

 

A)  100

B)  256

C)  1000

12)                                                                                                                             

Điểm cốt lõi của dịch vụ email chính là nhà cung cấp dịch vụ email

 

A)  Sai

B)  Đúng

13)                                                                                                                             

Những lợi thế của máy tính là: (3 lựa chọn)

 

A)  Linh hoạt về mặt nhập dữ liệu đầu vào

B)  Tính chính xác

C)  Yêu cầu bảo dưỡng thường lệ.

D)  Khả năng phân biệt dữ liệu đúng và dữ liệu sai

E)  Tốc độ

14)                                                                                                                             

Internet cũng có thể được nói đến như một xa lộ thông tin

 

A)  Sai.

B)  Đúng.

15)                                                                                                                             

Bộ nhớ có thể phân loại thành (chọn 2):

 

A)  Bộ nhớ dữ liệu.

B)  Bộ nhớ thứ cấp.

C)  Bộ nhớ sơ cấp.

D)  Bộ nhớ đặc biệt.

16)                                                                                                                             

Những câu nào sau đây nói về phân vùng chính là đúng (lựa chọn 3 câu)

 

A)  Có thể chứa 1 hay nhiều ổ logic.

B)  Chỉ có thể chứa một ổ đĩa logic

C)  Phân vùng khởi động có thể được đặt trên phân vùng chính

D)  Phân vùng hệ thống có thể được đặt trên phân vùng chính

17)                                                                                                                             

Tính năng “Plug and Play” cho phép: (chọn 2)

 

A)  Phát hiện thiết bị phần cứng mới được cài đặt và cố gắng nạp phần mềm điều khiển (driver) tương ứng trong Windows 95.

B)  Phát hiện thiết bị phần cứng mới được cài đặt và cố gắng nạp phần mềm điều khiển (driver) tương ứng trong Windows NT

C)  Các ứng dụng truy cập trực tiếp phần cứng trong Windows 95.

D)  Các ứng dụng truy cập trực tiếp phần cứng trong Windows NT.

18)                                                                                                                             

Những câu nào sau đây là đúng? (chọn 3)

 

A)  Hệ điều hành phải thực hiện một quá trình được gọi là booting.

B)  Chu trình xử lý dữ liệu là: thông tin vào, xử lý và dữ liệu ra.

C)  Đơn vị lưu dữ liệu đang được CPU sử dụng được gọi là thanh ghi

D)  Có hai loại phần mềm là phần mềm hệ thống và ứng dụng.

E)  Máy tính có thể tự có những quyết định giống như con người.

19)                                                                                                                             

Quá trình chia logic một ổ đĩa cứng thành một số phần được gọi là ____.

 

A)  Fragmentation

B)  Marshalling

C)  Partitioning

D)  Disk mirroring

20)                                                                                                                             

Windows NT Workstation có ưu điểm hơn Windows NT Server khi (chọn 1):

 

A)  Tất cả các ứng dụng phải được lưu trên cùng một hệ thống.

B)  Hệ điều hành phải hỗ trợ cho nhiều client.

C)  IIS phải được cài đặt.

D)  Hệ điều hành phải hoạt động như một client trong môi trường NT.

21)                                                                                                                             

Những câu nào nói về partition sơ cấp sau đây là đúng? (chọn 3)

 

A)  Một partition sơ cấp đang hoạt động thì không thể ngưng hoạt động (inactive) được.

B)  Chỉ có duy nhất một partition sơ cấp hoạt động..

C)  Nếu có nhiều ổ đĩa cứng thì có thể có nhiều hơn 1 partition hoạt động

D)  Dù có nhiều ổ đĩa cứng thì cũng không thể có nhiều hơn 1 partition hoạt động .

E)  Hệ điều hành được tải về từ partition sơ cấp đang hoạt động (active primary partition).

22)                                                                                                                             

Những câu nào nói về NTFS là đúng? (chọn 2)

 

A)  Không bảo mật nếu người dùng đăng nhập cục bộ.

B)  Hỗ trợ tên file dài.

C)  Hỗ trợ nén file

D)  Phân vùng và file có thể lớn nhất là 4GB

23)                                                                                                                             

Trong Windows 2000, phân vùng hệ thống phải được đặt trong phân vùng chính hoạt động của ổ cứng đầu tiên

 

A)  Sai

B)  Đúng

24)                                                                                                                             

Những câu nào sau đây nói về client trong một mạng máy tính là ĐÚNG? (chọn 2)

 

A)  Client được kết nối với mạng thông qua card giao diện mạng.

B)  Máy tính bị truy cập thì được gọi là client.

C)  Client cung cấp giao diện cần thiết để truy cập đến tài nguyên trên mạng.

D)  Dữ liệu được lưu trữ trên client như là một shortcut nối tới server.

25)                                                                                                                             

Loại phần mềm chú trọng đến hoạt động của máy tính, hiểu dữ liệu được người dùng đưa vào và đưa ra các lệnh xử lý dữ liệu để có được kết quả mong muốn được gọi là :

 

A)  Bộ soạn thảo văn bản (Word processor).

B)  Phần mềm ứng dụng (Application software).

C)  Phần mềm hệ thống (System software).

26)                                                                                                                             

Wan là kiểu mạng mà (chọn 3):

 

A)  Chỉ có phạm vi trong xí nghiệp (enterprise networks)

B)  Bao gồm nhiều mạng.

C)  Dùng các vệ tinh để kết nối các mạng.

D)  Bao phủ một khu vực địa lý rộng.

27)                                                                                                                             

Đâu là sản phẩm của Windows 2000 client?

 

A)  Windows 2000 Personal.

B)  Windows 2000 Professional.

C)  Windows 2000 Private.

D)  Windows 2000 Official

28)                                                                                                                             

Bốn sản phẩm nào trong số các sản phẩm sau thuộc về dòng Windows 2000? (chọn 4)

 

A)  Windows 2000 Professional Server

B)  Windows 2000 Server

C)  Windows 2000 Advanced Server

D)  Windows 2000 Data Center Server

E)  Windows 2000 Professional Web Server

F)  Windows 2000 Professional

29)                                                                                                                                

Hãy xem xét những câu nói về các đặc tính của Windows 2000 Profesional:

Nó hỗ trợ mức ưu tiên trong xử lý đa nhiệm

Nó không hỗ trợ khả năng truy cập từ xa.

Câu nào sau đây là đúng?

 

A)  Câu 1 sai, câu 2 đúng.

B)  Câu 1 đúng, câu 2 sai

C)  Cả 2 câu đều sai.

D)  Cả 2 câu đều đúng.

30)                                                                                                                             

Từ phiên bản Windows NT trở đi đều có 2 kiểu phân quyền là _____ và _____.

 

A)  Phân quyền FTFS

B)  Phân quyền NTFS

C)  Phân quyền FAT

31)                                                                                                                             

Kiểu kiến trúc___________ có hiệu quả cao nhất trên môi trường mạng lớn

 

A)  Workgroups

B)  Domain

32)                                                                                                                             

Hai trong những câu nào dưới đây về hệ thống đa-xử lý là ĐÚNG?

 

A)  Là cần thiết đối với môi trường đa người dùng.

B)  Rất hiệu quả đối với việc xử lý một khối lượng dữ liệu lớn.

C)  Đảm bảo dữ liệu của một chương trình được xử lý  tách biệt với dữ liệu của các chương trình khác đang chạy trong cùng thời điểm.

D)  Phân tách chương trình theo  tác vụ cần thực hiện.

Đáp án : 

1: A & C & D

2: B

3: B & C                                  

4: B & C

5: B

6: A & C

7: B

8: B & C & D

9: B

10: D

11: B                                              

12: B

13: A & B & E                                                                           

14: B

15: B & C

16: B & C & D                         

17:  B & D                                

18: A & C & D

19: C

20: D

21: B & C & E

22: B & C

23: B

24: A & C

25:  C                       

26: B & C & D

27: B

28: B & C & D & F

29: B

30: C & B

31: B

32: A & C

Advertisements

Tác giả:

Thích thì chiều sao phải xoắn :))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s